Archive for december, 2009

Klimatbluffen!

december 18, 2009

I Köpenhamn diskuterar man nu mångmiljardsatsningar med avsikt att minska utsläppen av koldioxid, CO2. Detta gör politikerna, fastän det idag står klart att hela konceptet är en stor bluff.

Forskare med djupa kunskaper i kinetisk gasteori, termodynamik, strålningsfysik och molekylfysik har visat att jordens klimat är oberoende av människans ökningar eller minskningar av halten CO2 i luften.

Som alla andra gaser har CO2 ett spektralband, som dess molekyler reagerar för: den strålar ut energi eller absorberar energi inom detta band. Det är mycket smalt, så som är fallet med gaser i allmänhet. Därför är det en mycket liten del av solens instrålade värme, som CO2 kan absorbera.

Redan vid halten 20 ppm har ga­sen absorberat det mesta av energin i spektralbandet. Vid högre halter finns det helt enkelt inte så mycket mer energi att hämta. Atmosfären innehåller nu över 300 ppm, vilket betyder att ytterligare höjning av halten ger helt försumbar ökning av energiupptaget. Rent fysiskt KAN INTE mer koldioxid påverka jordens temperatur.

De kurvor som tagits fram över jordens temperatur och koldioxid­halt visar att båda svängt upp och ner. Emellertid är det helt tydligt att temperaturkurvorna ligger 500 à 800 år FÖRE koldioxidens sväng­ningar.

Det är alltså temperaturvariatio­nerna som orsakar koldioxidens variationer, inte tvärtom. Eftersläp­ningen beror på den långsamma omsättningen av oceanernas vatten, vilket absorberar mer CO2 ju kalla­re det är. Där finns mer CO2 än i atmosfären.

För kort tid sedan exploderade ”Climategate”, med bevis för meto­diska manipulationer av basdata i den grupp av ledande forskare, som sammanställer data för IPCC, FN:s panel för klimatstudier. De har sor­terat bort data som talat emot deras hypotes och förfalskat andra basdata. De har varit medvetna om att de driver en bluff.

Detta betyder inte att klimatet inte ändras. Det har det alltid gjort. Den viktigaste orsaken är troligen varia­tioner i solfläckarnas intensitet. Om det nu är på väg att bli varmare eller kallare är inte helt klart. Gå till nätsidan ”stockholmsinitiativet” för fler fakta.

Kampen mot utsläppen av CO2 är alltså missriktad. Om vi minskar atmosfärens halt av CO2 kommer det inte att påverka klimatet.

Vi skulle få större effekt om vi beslöt att måla alla tak vita eller plantera gräs och taklök på dem.

Trots allt menar jag att vi skall fort­sätta att minska vår användning av fossila bränslen. Men med väl av­vägda ansträngningar, eftersom motivet är att bli oberoende av despotiska schejker och andra dik­tatorer, som visat sig kunna använ­da sådant beroende för utpressning.

Det finns inte någon anledning att vi skall skicka miljarder till andra länder, för att minska deras utsläpp, eftersom det inte kan påverka klimatet.

Annonser